Proceduri notariale - Contracte

 Acasa / Contracte Notariale / Contract vanzare cumparare teren extravilan

Contract vanzare cumparare teren extravilan

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan

  • acte de identitate părţi (carte de identitate);
  • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: titlul de prorpietate pe teren, contract de  vânzare-cumpărare autentificat,  contract de donaţie,  sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza judiciara, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de partaj, act de dare in plata, etc.);
  • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si figureaza inscris cu terenul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui teren aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
  • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • certificat de casatorie vanzator;  certificat de casatorie cumparator ( daca este cazul)
  • AVIZELE PREVAZUTE DE LEGEA 17/2014 PRIVIND UNELE MASURI DE REGLEMENTARE A VANZARII, CUMPARARII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE IN EXTRAVILAN :

- avizul specific al Ministerului Culturii si Cultelor ( sau adresa emisa de primarie din care sa rezulte ca pe terenul ce se instraineaza nu se afla situri arheologice)

- avizul specific al Ministerului Apararii Nationale (daca din extrasul de carte funciara rezulta ca terenurile fac obiectul art.3 alin 1 din Legea 17/2014

- AVIZUL FINAL emis de structurile teritoriale sau centrale

Daca nici un preemptor nu isi exercita dreptul de preemptiune, se vor prezenta si :

- oferta de vanzare in original

- adeverinta de la primarie ca vanzarea este libera

 

   Nu fac obiectul Legii nr. 17/2014 contractele de vanzare cumparare incheiate intre  coproprietari, soti, rude si afini pana la gradul al III lea  inclusiv, situatie in care nu mai sunt necesare avizele mentionate mai sus. In acest caz trebuie prezentate acte de stare civila pentru dovada gradului de rudenie.  De asemenea, Legea 17/2014 nu se aplica in cazul contractelor de donatie, actelor de schimb, actelor de dare in plata, antecontractelor incheiate anterior datei de intrare in vigoare a legii.

 

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.